วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024เข้าพรรษา (เริ่มการถือศีลอดของชาวพุทธ)พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024Bhasa Manyata Diwasพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024อินทราจาทัตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024เทศกาลไบนาระพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024ออกพรรษาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024ออกพรรษาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024ออกพรรษาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024พระพุทธลงมาจากฟากฟ้าพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024เทศกาลซิกพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025ปริธาวีพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more

เข้าพรรษา (เริ่มการถือศีลอดของชาวพุทธ)

-
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : For a period of 3 months, Buddhists priests have to meditate in temples and observe strict rules. Young men are also enrolled in temples on that day, until Auk Phansa -- full moon of October, the official end of the rainy season.

Bhasa Manyata Diwas

-
วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

อินทราจาทัต

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : The celebrations consist of two events, Indra Jatra and Kumari Jatra. Indra Jatra is marked by masked dances of deities and demons, displays of sacred images and tableaus in honor of the deity Indra, the king of heaven. Kumari Jatra is the chariot procession of the living goddess Kumari.

เทศกาลไบนาระ

-
วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Even before the birth of Buddhism, Asian ascetics in the ancient times when there were no calendars, made it a practice on full moon days to cease worldly pursuits and engage themselves in religious activities. The Buddha adopted this practice and from this developed the preaching of the Buddhist texts and commentaries (bana) in monasteries and temples on full moon Poya days. And when the Venerable Arahat Mahinda Thero introduced Buddhism to this country in 247 BC he also introduced the Poya tradition.

ออกพรรษา

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันพระจันทร์เต็มดวง

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebrates the obtaining of Vivarana (the assurance of becoming a Buddha) by the Bodhisatta Maitriya and the commissioning of 60 disciples by The Buddha to disperse his teachings. http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

ออกพรรษา

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Bouk Khao Pansa marks the end of Buddhist Lent and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots. in Vientiane only

ออกพรรษา

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

พระพุทธลงมาจากฟากฟ้า

-
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebration of his return to earth from heaven. Lord Buddha was born in Lumbini, Nepal, and his mother expired after seven days. At the age of 41, he ascended to heaven to preach to his mother. Nuns and monks and king Zug Chen Nyingpo were worried because they did not know where hewas. His disciple, the clairvoyant Sharibu, had a vision of the lord to be in heaven. Another disciple of Lord Buddha, Mao gyel ge bu, who was known to possess miraculous powers, ascended to heaven and requested Buddha to return to earth. He agreed to descend.

เทศกาลซิก

-
วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 30 ธันวาคม, 2024
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Tamang New Year - This community has a tradition of associating years with the symbols of 12 different animals (starting with Rat and ending with Boar).

ปริธาวี

-
วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Magh Sankrati in honor of the contribution of then King Prithivi Narayan Shah, the builder of modern Nepal

วันพระจันทร์เต็มดวง

-
วันอังคาร 28 มกราคม, 2025
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เอกราชครั้งแรกของพระพุทธเจ้าไปศรีลังกา เยี่ยมชมนี้ก็เกิดขึ้นในปีแรกของพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM